De Wijkdeal werkt!


In De Wijert werken we samen aan de toekomst van de wijk. Bewoners, ondernemers, professionals en alle andere partijen die belangrijk zijn voor De Wijert bepalen in samenhang én samenspraak, de gedeelde agenda van de wijk. Zo stimuleren we bewonersinitiatieven en helpen we elkaar bij de plannen tot uitvoering van groene, sociale, verkeersveilige, duurzame en culturele projecten: de vijf hoofdthema’s.

Samen zorgen voor een woon- en leefomgeving waar iedereen mee telt en zich thuis voelt. Dat is de deal van Wijkdeal De Wijert.


Hoe De Wijkdeal werkt? Bekijk De Wijkdealfilm met inspirerende verhalen over projecten uit eigen wijk.

Samenwerking Wijkdeal De Wijert

Wijkdeal De Wijert werkt vanuit een samenwerkingsverband tussen alle partijen die wonen en werken in de wijk of op een andere manier betrokken zijn met De Wijert. Dit zijn bewoners, ondernemers, professionals, de gemeente, woningcorporaties, buurtorganisaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Deze partijen volgen de uitvoeringsagenda die in 2017 met elkaar is opgesteld om de wijk mooier, schoner, veiliger en socialer te maken.

Doordat bewoners voor een groot deel de werk- en projectgroepen vertegenwoordigen, wordt er vanuit De Wijkdeal altijd naar de belangen van wijkbewoners gekeken. Professionals van de gemeente werken dan ook samen met bewoners voor extra ondersteuning bij projecten. Deze werkwijze geeft beide partijen de mogelijkheid om het proces van projecten binnen de thema’s goed in de gaten te houden.

De Wijkdeal Werkwijze

Door de wisselende project- en werkgroepen heeft De Wijkdeal ook ‘vaste’ overleggroepen voor een goede coördinatie en afstemming vanuit de thema’s waarin gewerkt wordt.

De koplopersgroep bestaat uit ruim 25 wijkbewoners en professionals die eens per maand samenkomen om relevante ontwikkelingen in de wijk met elkaar te bespreken. Hieruit kunnen nieuwe vraagstukken ontstaan, worden successen gedeeld, maar kijken we samen ook kritisch naar hoe het beter kan.

Procesbegeleiders hebben een specifiekere taak binnen De Wijkdeal, namelijk de voortgang van projecten binnen de 5 hoofdthema’s in de gaten houden. Elk thema heeft zijn eigen procesbegeleider; een professional (van de gemeente) met specifieke vakkennis van dat thema. Door het bewonersbelang voorop te stellen is vorig jaar besloten ook een wijkbewoner te koppelen aan elk thema. Dit heeft geleid tot een nieuwe samenwerking met duo-procesbegeleiders.

Het communicatieteam van Wijkdeal De Wijert ondersteunt alle partijen waar nodig en helpt bewoners bij het maken en uitzetten van communicatieboodschappen en -uitingen.

Wil je in contact komen met De Wijkdealgroepen of heb je een vraag voor het communicatieteam? Neem dan gerust contact met ons op!

Facebook Feed

Facebook Pagelike Widget